share file vecotr,100 file tranh động lực…v.v.v.v.

 

1.file vecotr,100 file tranh động lực

Link download :https://drive.google.com/drive/folders/1II3YHVEdKOoKpe_eFE4lV0yTGQaDREc6?fbclid=IwAR1dLA1p6t7RV7O13runlOMlpTU1Zgk8eNi00X1jdl7-j7_pi7dqr61q0hU

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

 

 

2. File Cardvist về spa:

Link download:https://drive.google.com/drive/folders/19828XKdNudOHSaepw-RsKUpTM1_1ffFg?fbclid=IwAR3zPjONrZ_1udzE7oPFiK_Lch_yyDhYs4RkmtwKKaN4EBiOR8szXSpHJug

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

3. (Sao vàng nổi CNC) nhé

Link download: https://drive.google.com/file/d/1v0TRue-VZXXv3nHY-Ut1iaYIRnd7CzkF/view?fbclid=IwAR0hVNYqRAXjkEWyX7-KHL-b3wNxCCsRbJB_uaNCyEb8yy-GFNlATf_LpnM

Không có mô tả ảnh.

4. File Chim (Vector)

Không có mô tả ảnh.

Link download:https://drive.google.com/drive/folders/1iJM2_zcYvSq8W_SMGsrTB9S2JG_8BftJ?fbclid=IwAR0OJjZOH_S38cNaZP-oPdjP4CGB150SB2gMQG7r3ErlGjEqleBdtjvMBP4

5. VECTOR BIA MỘ THIẾT KẾ

Link download:https://drive.google.com/file/d/1u4-FTbyz98WIgEpzhfV7DvEF84KfHxkx/view?fbclid=IwAR0gm2jvF-qGuDjXAiGlTcOgbvsXw9YPc-1RVPvOccEjxgJhTI47k3nIipo

Hình ảnh có thể có: 2 người

 

6. THIỆP MỪNG THỌ

Link download :https://drive.google.com/file/d/1QA440sqarSrxJxRm5IrV1RghepcENxlz/view?fbclid=IwAR13J0Ia-uc5XissUT0Lx6kBGLwnmgBgG9uc61Z0iSxFfrUOYEMU1c4qDhw

7. FILE CỔNG TRÀO

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'D Hoi trai'

Link download :https://drive.google.com/file/d/1E6tQp5bV9Qol0rMo77JjWhdi004-IENy/view?fbclid=IwAR2pjf1tSV2329O8DXR9TcX8i5Bnj057fMcsEtr8wMq6lhwABwv2LGUuirA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.